[Gov. Arthur Dobbs to Gov. William H. Lyttleton], undated